Späť na Blog
27. marca, 2024

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

obnoviteľné zdroje energie, fotovoltika, veterné turbíny, zelený strom, makety na stole

Obnoviteľné zdroje a ich plnohodnotné využívanie je nevyhnutným krokom k udržateľnej budúcnosti. Aj Európska únia, uznávajúca dôležitosť obnoviteľných zdrojoch, prijala sériu nariadení a smerníc, ktoré podporujú ich využívanie a rozvoj v celej Únii vrátane Slovenska. Slovensko má bohaté zdroje obnoviteľnej energie a veľký potenciál.

Energetický mix na Slovensku: slnko, voda, bioplyn

Hoci sme ako Slovensko v podstate malou stredoeurópskou krajinou, disponujeme rôznorodými zdrojmi obnoviteľnej energie. Veríme, že budú z roka na rok predstavovať čoraz dôležitejšiu súčasť energetickej stratégie krajiny. Obnoviteľné zdroje energie však už teraz prispievajú k diverzifikácii energetického mixu a redukcii emisií skleníkových plynov. Slovensko využíva vodu, bioplyn a slnečné žiarenie.

Slnko

S dostatkom slnečných dní je atraktívnym zdrojom energie na Slovensku aj solárna energia. Využíva sa na ohrev vody a na získavanie elektrickej energie tak v domácnostiach, ako aj vo firmách. Je to jedna z najdostupnejších a najčistejších foriem obnoviteľnej energie. Čoraz viac ľudí si uvedomuje potenciál rozvoja slnečnej energie. Solárne alebo fotovoltické panely prinášajú značné finančné úspory a zároveň majú pozitívny vplyv aj na životné prostredie a na energetickú nezávislosť. Slovensko má ideálne podmienky na využívanie slnečnej energie, potenciál však nie je ani zďaleka využitý naplno.

business-person-planning-alternative-energies

Voda

Slovensko má bohaté zásoby vodných zdrojov a môže naplno využívať vodnú energiu na výrobu elektrickej energie. Vodná energia sa získava vďaka využívaniu toku vody na poháňanie turbín, čím sa generuje elektrická energia. Malé vodné elektrárne sú populárnou voľbou na menších tokoch, avšak Slovensko disponuje aj väčšími elektrárňami. Najväčšími vodnými elektrárňami na Slovensku sú napríklad vodná elektráreň Gabčíkovo a Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh. Prvú päťku najväčších elektrární na Slovensku dopĺňa Liptovská Mara a vodné elektrárne Mikšová, Nosice a Ružín.

Bioplyn

Čoraz viac sa začína využívať aj organický odpad. Ak sa biologicky rozložiteľný odpad zhromaždí a správne spracuje, tak predstavuje hodnotné palivo na výrobu energie. Bioplyn aj z tohto dôvodu nadobúda na celom svete čoraz väčší význam. Je to v podstate recyklovaný organický odpad, ktorý vie nahradiť neudržateľné zdroje výroby energie z fosílnych palív. Bioplyn sa získava z organického odpadu a biomasy. Proces, pri ktorom vzniká, prebieha v hermeticky uzavretých nádržiach bez prístupu kyslíka, v ktorých mikroorganizmy rozložia organický materiál a vyprodukujú plynnú zmes, ktorú nazývame bioplyn. Na Slovensku sa bioplyn využíva najmä na produkciu elektrickej energie a tepla v bioplynových elektrárňach. Tieto elektrárne zabezpečujú energetické potreby viacerých miest a obcí na Slovensku. Najvýkonnejšími bioplynovými stanicami sú zariadenia v Badíne, Bošanoch, ale nezaostáva ani Dubník, Rozhanovce či Plavnica.

Obnoviteľné zdroje v zahraničí alebo prečo na Slovensku nevyužívame vietor

Potenciál na využívanie vetra by Slovensko malo, hlavne jeho západná časť. Stačí ísť do Viedne, alebo aspoň na letisko Schwechat, a uvidíte stovky veterných turbín. Na Slovensku v súčasnosti veterné elektrárne nepribúdajú. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu síce už pred rokom informovala, že o výstavbe veterných parkov sa uvažuje, pretože na využitie vetra máme hlavne na západe Slovenska výborné podmienky, ale rozbehnutie projektov stagnuje. Jedným z dôvodov môže byť aj byrokracia a tzv. stopstav. Podmienky na výstavbu turbín sú totiž tak prísne (turbíny vyššie ako 150 metrov musia stáť najmenej 3 km od najbližších obydlí), že v súčasnosti znamenajú neprekonateľnú prekážku pre väčšinu plánovaných projektov.

tech-people-trying-achieve-ambitious-sustainability-goals

Obnoviteľné zdroje energie a Európska únia

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa stáva čoraz dôležitejším aspektom i v globálnom meradle. Aj Európska únia sa snaží diverzifikovať svoj energetický mix a znížiť závislosť od fosílnych palív. Zaviedla preto niekoľko nariadení, ktoré podporujú využívanie obnoviteľnej energie v praxi a dotýkajú sa aj Slovenska ako členského štátu Európskej únie.

Slovensko napríklad prijalo ciele stanovené v Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorej cieľom je zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na celkovom energetickom mixe a zníženie emisií skleníkových plynov. Cieľom je, aby do roku 2030 členské štáty pokrývali z obnoviteľných zdrojov energie minimálne 42,5 % konečnej spotreby energií. Slovensko je aktuálne na posledných miestach v štatistike, pretože pokrýva zelenou energiou len 20 %.

Nariadenia Európskej únie sa však neobmedzujú len na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale rovnako podporujú aj snahu zlepšiť informovanosť spotrebiteľov. Zvyšovanie povedomia o environmentálnych výzvach je jednou z priorít Európskej únie. O to sa snažíme v Greenlogy aj my.

 

Súvisiace články

Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou Od osvetlenia až po pohon elektrických vozidiel sa elektrina stala súčasťou každej oblasti našich životov. Bez elektriny by sme nemohli vykonávať viaceré každodenné čin…
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať
Prečo tu máme energetickú krízu?
Prečo tu máme energetickú krízu? Energetická kríza. Slovné spojenie, ktoré na nás dennodenne kričí z médií. Čo sa to na energetickom trhu vlastne deje a aké sú dôvody? Dlhé roky sme si tu pokojne žili …
Prečítať
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať